Základná škola Vrútocká, Bratislava

O kampani Do školy na bicykli sme našich žiakov informovali v deň jeho začatia (21.09.2020) pomocou školského rozhlasu a umiestnením plagátov v priestoroch školy. Informácie boli taktiež pre žiakov a ich rodičov uverejnené na internetovej stránke školy, facebooku školy a edupage. Váš projekt prišiel v správny čas, keďže len 2 týždne pred začatím kampane nám boli do školy umiestnené nové stojany na bicykle/kolobežky.
Naši žiaci prijali projekt s veľkým nadšením. Okrem samotného dochádzania do školy na bicykli/kolobežke (počas 2 týždňov), sme pre žiakov pripravili 3 dni aktivít + blokovú výučbu v rámci vyučovacích hodín.
Bližší program:
Dňa 24.09.2020 som pripravila aktivitu pod názvom ,,Učitelia idú príkladom“, ktorá sa týkala pedagog. zamestnancov. Úlohou bolo, aby ich v tento deň prišlo do školy na bicykli/kolobežke čo najviac.
Učitelia, ktorí nemali možnosť prísť do školy na bicykli, sa rozhodli nechať doma svoje autá, vyhnúť sa použitiu MHD a do školy prišli peši. Ocenila som ich snahu o zapojenie sa do projektu aj takýmto spôsobom.
V priebehu tohto dňa prišlo od začatia kampane do školy najviac žiakov na bicykli/kolobežke a preto ich čakal na ich dopravných prostriedkoch umiestnený milý odkaz v podobe poďakovania.
Dňa 28.9.2020 bol deň určený pre žiakov II.stupňa. Jednou z aktivít bol ,,Servis bicyklov“, kde nám prišiel pomôcť dobrovoľník Daniel Harmady, aktívny cyklista. Aktivita bola kombináciou prednášky, praktických ukážok, ale aj samotným zapojením žiakov do servisu bicyklov. Žiaci, ktorí v daný deň prišli do školy na bicykli, mali poskytnutú jeho prehliadku a následný servis bicykla. Na tejto aktivite sa žiaci dozvedeli, na ktoré časti bicykla sa treba zamerať pred každou jazdou a aká je ich kontrola dôležitá. Ďalej získali informácie o zásadách bezpečného bicyklovania, na základe úrovne poznatkov sa taktiež venovali základnej alebo pokročilej údržbe bicykla, možnostiam ako si bicykel vylepšiť a na záver boli zodpovedané ich konkrétne otázky. Dobrovoľník sa po celý čas venoval témam (problematikám), ktoré žiakov zaujímali.

So servisom bicyklov súčasne prebiehala ďalšia aktivita ,,Prvá pomoc“, ktorej sa ujala moja kolegyňa Katka Valašíková. Počas minikurzu prvej pomoci sa deti dozvedeli, ako majú reagovať v prípade vzniku úrazu. Oboznámili sa s obsahom lekárničky, so spôsobom ošetrenia drobných poranení, ako aj so spôsobom fixácie hornej a dolnej končatiny v prípade zlomeniny. Prakticky si vyskúšali obväzovanie obväzom. Obsah aktivity sa vždy prispôsoboval veku účastníkov. Pre názornosť sme používali kartičky s
inštrukciami zo SČK. Po absolvovaní oboch aktivít, každá trieda obdržala diplom za účasť na kampani.

Nasledujúce 2 dni, 29. – 30.09.2020 boli určené pre žiakov I. stupňa, ktorým sme vďaka spolupráci viacerých kolegýň pripravili 4 rôzne aktivity. Každá trieda obdržala vyrobenú kartičku, na ktorej mala uvedené jednotlivé stanovištia, ktoré museli postupne absolvovať.
1. Dopravné prostriedky/Dopravné hádanky (Monika Penevová) – Na danej aktivite čakalo žiakov množstvo veselých a vtipných hádaniek ohľadom dopravných prostriedkov, samozrejme ich neminuli témy ako ekologické možnosti dopravy. Jednou časťou tejto aktivíty bolo navrhnutie a následné
nakreslenie cyklotrasy v okolí našej školy podľa ich predstavy.
2. Dopravné značky (Danielka Ivanová) – Cieľom tejto aktivity bolo naučiť žiakov základné dopravné značky, s ktorými sa denne stretávajú na ulici a upevňovať vedomosti v tejto oblasti. Úlohou žiakov bolo poskladať dopravné značky a správne ich priradiť k názvom.
3. Prvá pomoc (Katka Valašiková) – Bližšie informácie ohľadom tejto aktivity boli spomínané už vyššie v texte, bol upravený iba jej obsah na základe veku účastníkov.
4. Dopravné situácie (Majka Kurišová) – V poslednej aktivite sme sa zamerali, ako správne a bezpečne musia žiaci chodiť na bicykli/kolobežke, taktiež sme sa venovali aj bezpečnému prechodu chodcov cez cestu. Žiaci si zahrali viacero názorných situácií,do akých sa môžu dostať pri pohybe v doprave.
Taktiež sa jedna téma venovala ako správne jazdiť po cyklotrasách. Po absolvovaní všetkých stanovíšť, každá trieda opäť obdržala diplom za účasť na kampani.
Počas trvania projektu som vyzvala učiteľov, aby si samostatne pripravili blokovú výčbu na danú tému. Ako vzor prikladám jednu blokovú výučbu na tému ,,Bicykel“ realizovanú od mojej kolegyne Dominiky Šiškovej. V úvode si žiaci pozreli inštruktážne video, ktoré im zábavnou formou pripomenulo dôležité pravidlá, ktoré musia pri jazde na bicykli dodržiavať. Následne sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórií vzniku bicyklov. Dôležitou súčasťou bolo zopakovanie dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky. Svoje vedomosti si žiaci na konci blokovej výučby overili na základe pripraveného testu, ktorý obsahoval súbor otázok, ku ktorým boli priradené písmená. Pokiaľ žiak správne odpovedal na zadané otázky, na konci vytvoril slovné spojenie: “Šťastnú cestu.“
V posledný deň trvania kampane sme si na škole opäť pomocou školského rozhlasu pripravili
vyhodnotenie, žiaci dostali množstvo cien. (triedy, jednotlivci)
V prvom rade každý žiak, ktorý počas 2 týždňov trvania kampane prišiel do školy aspoň raz na bicykli/kolobežke, dostal malú sladkú odmenu s poďakovaním v mene školy.
Ocenenie získala najaktívnejšia trieda na I. a II. stupni, najlepší projekt Cyklotrasa (viď. príloha PDF) a najlepšia trieda v blokovej výučbe . Každá ocenená trieda dostala diplom a sladkú odmenu. Za iniciatívnosť a vedomosti žiakov na jednotlivých aktivitách bolo individuálne ocenených 15 žiakov. Žiaci obdržali sladkú odmenu a darčeky s tematikou bicyklov.
Kampaň sme počas 2 týždňov neustále zviditelňovali. Každý deň sme na facebook školy pridávali aktuálne fotky a príbehy z kampane. Okrem toho sme o zapojení do kampane informovali miestnu TV Ružinov, ktorá u nás natočila krátku reportáž(https://www.youtube.com/watch?v=3gE4r4J9u30 – 9:22
min.). Žiaci boli počas kampane veľmi motivovaní (motivácia zostala aj po skončení) –  taktiež nám množstvo rodičov napísalo veľa pozitívnych ohlasov a už teraz sa tešia na ďalší ročník! I napriek tomu, že kampaň skončila, u nás pred školou sú stojany neustále plné bicyklov a kolobežiek, z čoho máme s p. riaditeľom a ostatnými kolegami veľkú radosť!

 

Organizátor
Partneri