Základná a materská škola, Teplý Vrch

Akcia prebiehala v termínoch od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020. Počas tohto obdobia mali žiaci chodiť do školy na bicykli. Účasť bola v počte päť žiakov školy, jeden žiak materskej školy a dvaja zamestnanci školy. Častosť dochádzky do školy na bicykli bola ovplyvnená zlým počasím v druhej polovici akcie. K počasiu boli prispôsobené aktivity viažuce sa k akcii.
Oboznámenie žiakov s akciou prebiehalo formou rozhlasu a nástenky.
V prvý deň akcie boli v rozhlase odvysielané pokyny pre žiakov. Boli informovaní o priebehu aktivít viažuce sa k akcii a boli informovaní o nástenke s informáciami potrebnými k akcii do školy na bicykli.

Prvá aktivita s názvom jaguár bola zameraná na rýchlosť a obratnosť žiakov na bicykli. Najlepší čas bol 00:00:12:51. Najzaujímavejší prostriedok bola jedno kolka.
Druhá aktivita s názvom šikuľko. Aktivita bola zameraná na poznanie povinných súčastí bicykla pri jazde na bicykli. Prebiehalo to formou kvízu. Žiaci kvíz zvládli ukážkovo s miernou pomocou.
Tretia aktivita s názvom veta. Aktivita bola zameraná na rýchlosť a šikovnosť. Úlohou bolo vyštartovať z miesta A do bodu B, kde mali zo slov poskladať vetu, ktorú asistentky skontrolovali a po kontrole žiaci nasadli na bicykel a vyštartovali z bodu B do bodu A. Aktivita bola časovo meraná a najlepší čas bol 00:00:36:41 a najhorší čas bol 00:00:45:14.
Štvrtá aktivita s názvom motko. Cieľom aktivity bolo vedieť podať prvú pomoc pri úraze na bicykli. Túto aktivitu žiaci zvládli na výbornú. Dokázali opísať priebeh podania prvej pomoci pri úraze.
Piata aktivita s názvom značka. Cieľom bolo poznať dopravné značky. Dopravné značky boli umiestnené na nástenke vo vestibule. Žiakom bola ukázaná dopravná značka a jeho úlohou bolo ju pomenovať. Aktivita bola pozmenená kvôli zlému počasiu. Znalosti dopravných značiek bolo na výbornú.
Šiesta aktivita s názvom puzzle. Cieľom bolo poskladať obrázok cyklistu. Aktivita bola pozmenená kvôli zlému počasiu. Žiaci mali za úlohu poskladať obrázok. Úspešnosť bola bezchybná.
Posledný deň akcie prebehlo vyhodnotenie účasti a úspešnosti akcie do školy na bicykli. Vyhodnotenie prebieha kvôli COVID – 19 formou rozhlasu.

 

Naspäť na zoznam škôl

Organizátor
Partneri