VALALIKY – ZŠ Valaliky

Tak ako minulý rok, aj tento, sme sa zapojili do výzvy „Do školy na bicykli“. Aj keď nás vyzývať veľmi netreba. Celý rok sú u nás stojany využívané na 100%. Dokonca tak, že minulý rok vedenie školy dokúpilo ďalšie, aby nebol problém s parkovaním taký ako v mnohých našich mestách. A peniaze sa našli aj na kolobežky, ktoré s radosťou využívame na hodinách telesnej výchovy, resp. počas popoludňajších aktivít.

Do školy na bicykli tak aj napriek jesennému počasiu prichádzali mnohí žiaci, ku ktorým sa pridali aj niektorí zamestnanci školy.

Okrem toho, že sme sa snažili znížiť uhlíkovú stopu využitím ekologickej dopravy, sme sa téme „Bicykel“ venovali aj počas vyučovacích hodín, popoludňajšej a víkendovej mimoškolskej činnosti.

Na výtvarnej výchove sme vytvorili množstvo prác na tému „Bicykel“ – či už sme ich vyfarbovali,  lepili, maľovali na výkres, kreslili v skicári. Na technike sme ich s využitím mnohých techník modelovali z drôtikov. Na vlastivede a na triednických hodinách sme si pripomenuli pravidlá bezpečnej jazdy na cestách a chodníkoch. Dokonca sme si na túto tému aj zaspievali na hudobnej výchove spolu s Mirom Jarošom v jeho hite „Na ceste“. Prvú pomoc sme si zopakovali už v septembri počas účelového cvičenia za asistencie uja Mira zo Záchrannej služby Košice. V rámci telesnej výchovy sme otestovali nové aj staršie kolobežky pri jazde zručnosti. Na hodinách literatúry sme zistili, že sa v mnohých z nás skrýva básnické črevo – napísali sme mnoho kratších či dlhších vtipných veršovačiek o bicykli. Jedna siedmacka trieda si na hodine slovenčiny pri učení sa o delení slov podľa pôvodu „zabádala“ na internetových stránkach a v slovníku cudzích slov, aby zistila pôvod slova bicykel, naučila sa správne skloňovať dané slovo a kreativitu si precvičila na tvorbe nových slov, ktoré možno vytvoriť z písmen tohto slova. Na matematike si deviataci v rámci prípravy na Testovanie 9 vypočítali sériu úloh, kde v hlavnej úlohe bolo čo ?  Hádate správne – bicykel.

Školský klub detí si pravidlá cestnej premávky precvičil na improvizovanom dopravnom ihrisku, ktorého niektoré prvky si dokonca sami vytvorili. Šiestaci si v rámci krúžku zasúťažili o spomienkové predmety a sladkosti, pričom víťazné dvojice museli preukázať znalosti pravidiel cestnej premávky v teste a šikovnosť v jazde zručnosti na kolobežke. Žiaci Cyklokrúžku si urobili výlety na bicykloch do Skároša a Nižnej Myšle. A keďže nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, precvičili si pritom aj opravu defektu. Folklórny krúžok sa tiež nenechal zahanbiť a na bicykloch sa nám predviedli rovno v ľudových krojoch. Síce nám aj ukázali ako sa na bicykli jazdiť nemá, ale ich entuziazmus a tvorivosť nás pobavila a veríme, že vyčarí úsmev na tvári aj vám.

Myslíme, že môžeme s istotou povedať, že sa nám aj tento ročník vydaril. Deti si pochvaľovali aktivity spojené s týmto projektom. A vy sa na naše aktivity môžete pozrieť prostredníctvom videa.

Organizátor
Partneri