NOVÉ SADY – Základná škola s materskou školou – Nové Sady 176, Nové Sady

Tento šk. rok sa naša škola Zš s Mš Nové Sady  prvýkrát zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Cieľom kampane a aj našim je predovšetkým upozorniť na vysokú intenzitu automobilovej dopravy v rámci dochádzania do škôl, no taktiež poukázať na riešenia, ktoré zlepšujú podmienky a bezpečnosť práve pre nemotorovú dopravu žiakov a iných. Tento problém sa začal riešiť už minulý šk. rok s miestnou samosprávou a od minulého roka platí zákaz vjazdu motorových vozidiel pred školu. Sme spádová škola a chodia k nám žiaci z okolitých obcí, ale aj napriek tomu boli ochotní prísť na bicykli. Prvé dni kampane sme sa pomaly rozbiehali, ale každým dňom pribúdalo viac a viac bicyklov, kolobežiek. Aj napriek nie práve najlepšiemu počasiu, preto veľká vďaka patrí rodičom za trpezlivosť a ochotu. V rámci týchto dvoch týždňov sme robili aj sprievodné akcie na hodinách techniky- prednášky o častiach a údržbe bicyklov a kolobežiek. Na 1. stupni na hodinách výtvarnej výchovy, žiaci kreslili ako chodia na bicykli do školy. V školskom klube detí to boli preteky okolo kaštieľa. Na hodinách telesnej výchovy prednášky a názorné ukážky o cestnej premávke. Po skončení kampane vidieť na preplnených stojanoch, že žiaci si zvykli chodiť na bicykloch.

Organizátor
Partneri