BRATISLAVA – Základná škola – Vrútocká 58, Bratislava-Ružinov

Naša škola sa do kampane „Do školy na bicykli“ zapojila už po druhýkrát. V minulom roku mala  veľký úspech u žiakov, taktiež pozitívny ohlas v pedagogickom kolektívne i u rodičov našich žiakov. Okrem  samotného dochádzania do školy na bicykli/kolobežke (počas 2 týždňov) si učitelia zahrnuli do svojich  vyučovacích hodín blokovú výučbu na danú tému. S kolegyňami sme pre žiakov v tomto roku pripravili 3  dni plné zaujímavých aktivít a celú kampaň sme ukončili spoločným cyklovýletom na Štrkovecké jazero  (rodičia, žiaci, pedagógovia).  

Bližší program: 

V dňoch 5.10.2021 a 7.10.2021 sme na škole realizovali program pre žiakov I. stupňa. Pripravili sme  tri aktivity: 1. Prvá pomoc, 2. Ako opraviť defekt?, 3. Dopravné značky a prostriedky. Každá trieda obdržala  vyrobenú kartičku, na ktorej boli uvedené jednotlivé stanovištia v postupnosti akou ich mali absolvovať.  Popis aktivít:  

  1. Prvá pomoc – Počas „minikurzu“ prvej pomoci sa deti dozvedeli, ako majú reagovať v prípade vzniku  úrazu. Oboznámili sa s obsahom lekárničky, so spôsobom ošetrenia drobných poranení, ako aj so spôsobom  fixácie hornej a dolnej končatiny v prípade zlomeniny. Prakticky si vyskúšali obväzovanie obväzom. Obsah  aktivity sme prispôsobovali veku účastníkov. Pre názornosť sme používali kartičky s inštrukciami zo SČK.  Žiaci taktiež obdržali pracovné listy, ktoré si následne vypracovali na nasledujúcej hodine so svojím  vyučujúcim učiteľom.  
  2. Dopravné značky a prostriedky – Na druhej aktivite čakalo žiakov množstvo veselých a vtipných  hádaniek, skladanie dopravných značiek/bicykla a upevňovanie dopravných prostriedkov na správne miesto  (1. a 2. roč.). Okrem aktivít na stanovišti žiaci obdržali na vypracovanie veľký bicykel vo formáte A3, ktorý  mali spoločne na nasledujúcej hodine vyfarbiť a odovzdať. (cena za najkrajší bicykel)  
  3. Ako opraviť defekt? – Posledná aktivita sa venovala oprave defektu na bicykli, za pomoci asistencie  učiteľa. So žiakmi sme po celý čas diskutovali o postupe opravy defektu, ktorý sme zároveň interaktívne  s deťmi realizovali. Tiež sme im sprostredkovali praktické rady, ako si defekt rýchlo opraviť mimo domu, čo  je potrebné mať so sebou a pod. Pri žiakoch I. stupňa sme si pomohli názornými obrázkami.  

Streda 06.10.2021 bola určená pre žiakov II.stupňa. Každá trieda obdržala vyrobenú kartičku s tromi  stanovišťami: 1. Aký bicykle, také dobrodružstvo, 2. Prvá pomoc, 3. S prázdnym kolesom ďaleko nezájdeš.  Popis aktivít:  

  1. Aký bicykle, také dobrodružstvo – Na tomto stanovišti čakali žiakov traja hostia so svojimi bicyklami  a potrebnou výbavou (chrániče a pod.). Zvolili sme si 3 odlišné typy bicyklov: cestný bicykel, trailový  bicykel a BMX bicykel. Hostia žiakom interaktívnou formou bicykle prezentovali, popísali aké sú medzi  nimi rozdiely, na čo sú určené, predstavili ich štýly jazdenia a v závere zodpovedali žiakom na všetky otázky.  Jazdci im tiež ukázali triky na bicykloch priamo v priestoroch školy. Žiaci si mohli bicykle z blízka  poobzerať, zdvihnúť – pre porovnanie ich hmotnosti, ale aj vyskúšať a previesť sa.  
  2. Prvá pomoc – Na II. stupni sme sa venovali náročnejším úrazom, podaniu prvej pomoci, uvedenie  človeka do stabilizovanej polohy a pod. V danej aktivite nám veľmi pomohla žiačka 9. ročníka, ktorá  absolvovala kurzy prvej pomoci a chcela svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdať spolužiakom a ostatným  žiakom našej školy. Žiaci taktiež obdržali pracovné listy, ktoré si následne vypracovali na nasledujúcej  hodine so svojím vyučujúcim učiteľom.  
  3. S prázdnym kolesom ďaleko nezájdeš – Aktivita bola obdobná ako na I. stupni, avšak prispôsobená  vedomostiam žiakov. 

 Niektorí učitelia si počas trvania projektu pripravili blokovú výčbu na danú tému, napr. žiaci 3.C –  „Dopravné značky“, učitelia tiež realizovali aktivity ako „Naša škola počas kampane Do školy na bicykli“.,  na hodinách informatiky žiaci vytvárali plagáty – pozvánka na školský cyklovýlet (najlepšie sme ocenili).  

V posledný deň kampane 08.10.2021 sme v poobedných hodinách zorganizovali spoločný  cyklovýlet, pre rodičov, žiakov a pedagógov našej školy. O 16:00 sme sa stretli pred budovou našej školy  a spoločne sme sa na bicykloch prepravili na Štrkovecké jazero. Zúčastneným žiakom sme pri jazere  odovzdali sladkú odmenu so spomienkovou kartičkou a poďakovaním za účasť na výlete. Po malej prestávke  sme sa spoločne vrátili k škole.  

Celú kampaň sme ukončili vyhodnotením – žiaci aj triedy získali diplomy a odovzdali sme im  množstvo cien. 

Organizátor
Partneri