ŽIRANY – Základná škola – Alapiskola – Žirany 394, Žirany

V rámci účasti našej školy v kampani Do školy na bicykli sa  žiaci v období od 27.9. – 8.10.2021 každodenne  prepravovali  do školy na bicykloch a kolobežkách. Prejavovali vytrvalosť , húževnatosť a radosť z pohybu. Mnohých neodradili ani jesenné daždivé dni.

Bicykel, kolobežka i pešia chôdza sa stali každodenným dopravným prostriedkom , ktoré prepravovali žiakov do školy i cestou domov.

Do kampane sa zapojili žiaci všetkých tried z celej školy.

V úvode sme pozornosť venovali najskôr teoretickej príprave žiakov, ktorú sme  zamerali  na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a dodržiavanie dopravných pravidiel.V spolupráci s Policajným zborom v Nitre si naši žiaci pripomenuli pravidlá bezpečného správania cyklistov, kolobežkárov a chodcov na verejnej komunikácií. Jazdy účastníkov a ich aktivitu v kampani zaznamenávali triedni učitelia.

Motiváciou bola radosť z jazdy, z pohybu  ako aj  cena súťaže, stojany na bicykle. V závere kampane sme preverili dopravné vedomosti a zručnosti našich žiakov jazdou zručnosti na bicykloch a kolobežkách.

Kampaň sme ukončili vyhodnotením účastníkov súťaže a ich ocenením.

Organizátor
Partneri