STUPAVA – Základná škola kpt. Jána Nálepku – Školská 2, Stupava

Pozvanie na akciu prebehlo pomocou stránky školy a edupage.

Pravidelné meranie a zisťovanie koľko detí prišlo na bicykli zobudilo aj rodičov a s radosťou sme pozorovalo koľkí z nich sa pridali do výzvy.

Naša kampaň začala výzvou na bicykli , kolobežke alebo aj pešo . Žiaci dostali lístočky do tried a ten kto sa zapojil do výzvy postúpil do losovania . Z dôvodu zapojenia do projektu Zelená škola sme žiakov odmenili  darčekmi z recyklovaných vecí .

Sme veľmi veľká škola preto sme kampaň rozdelili do dvoch častí .

Dňa 7. októbra a 14.októbra 2021.

Akcia bola zameraná na týždeň mobility . V športovej hale sme pripravili žiakom prvého až štvrtého ročníka osem stanovísk , ktorými prechádzali . Prepojili sme dopravnú , environmentálnu  a zážitkovú oblasť .

Žiaci prechádzali stanoviskami , kde sa stretli s dopravnou a výtvarnou problematikou  , ochranou životného prostredia ale myšlienka zostala stále rovnaká – zmenšiť množstvo áut v okolí školy .

Príklad stanovísk :

  1. STANOVISKO – UZDRAV NAŠU PLANÉTU ZEM

Popis: pred trasou jazdy budú na zemi porozhadzované odpadky – ktoré patria do nádoby pre plasty a do nádoby pre papier.

ÚLOHA: Žiaci sú rozdelení do 2 skupín – červení, modrí. Každá skupina má k dispozícii jednu látkovú tašku, tabuľku na zaznačovanie premiestnených predmetov a kriedu. Úlohou žiakov je čo najrýchlejšie prepraviť do vyznačeného cieľa odpadky avšak iba po jednom. Ak na zemi ostáva ešte viac odpadu, niektorí žiaci môžu ísť aj dva krát. (jedna cesta – jeden žiak – jeden odpad). Žiak v skupine zoberie jeden odpad (napr. plastovú fľašu), dá si ju do látkovej tašky, ktorú si prehodí krížom cez seba. Nasadne na bicykel a čo najrýchlejšie odpad vloží do príslušnej nádoby. Naspäť  sa vracia na bicykli s prázdnou látkovou taškou. Hra sa realizuje dovtedy pokým všetky odpadky nebudú vložené do daných nádob. Následne sa spočítajú čiary a vyhlási sa skupina najrýchlejších ekoochrancov.

  1. Stanovisko – V zdravom tele zdravý duch

Popis: na ceste je pripravený slalom s kužeľmi.

ÚLOHA: Úlohou žiakov je prejsť slalomom na ľubovoľnom dopravnom prostriedku podľa vlastného výberu bez ujmy na zdraví. Na konci slalomu vybrať potravinu z košíka, ktorá podporuje zdravie v našom tele – a vložiť ju do druhej nádoby. Po dokončení aktivity by mali ostať v košíku len nezdravé potraviny. (Sú tam v košíku pripravené rôzne veci – ovocie, zelenina, obilniny, voda, cukríky, čokoláda). Potom opäť vysadnúť na dopravný prostriedok a vrátiť sa späť na štart.

  1. STANOVISKO – ČISTÝ VZDUCH

Popis: Porozprávame sa o tom komu alebo čomu vďačíme za čistý vzduch. Ako sa vytvára kyslík. Ako sa môžeme aj my pričiniť k tomu, aby sme neznečisťovali vzduch. (Tým, že budeme používať  na prepravu dopravné prostriedky, ktoré neznečisťujú naše ovzdušie.) Viete, ktoré to sú?

Úloha: Vyber si jeden dopravný prostriedok a prejdi na ňom veľký okruh nášho dopravného ihriska. Dávaj však pri tom pozor, aby ti náhodou do cesty nevošla nejaká lesná zver.

  1. STANOVISKO – DRAK FREÓN

Popis: Drak freón sa ukrýva v puklinách jednej veľkej skaly a čaká na svoju príležitosť, kedy zmocnie. Napcháva sa totiž vyhodenými fľašami od sprejov, lakov na vlasy či sprejov proti hmyzu, ktoré na svojom obale nemajú značku zemegule, (ktorá hovorí o šetrnejšom pôsobení na životné prostredie). (Bolo by dobré ak by sme mali nejaké takéto spreje na ukážku, aby si ich žiaci vedeli lepšie predstaviť). Je na vás či budeme draka freóna napchávať, aby zmocnel a všetkých nás tu pochytal alebo budeme používať prostriedky, ktoré sú šetrnejšie k našej prírode.

Úloha: Jedno dieťa – drak freón, ktorý bude mať na sebe zlatý plášť. Jeho úlohou je dobehnúť skupinku žiakov (3-4 žiaci), ktorí na povel nasadnú na dopravné prostriedky a budú sa snažiť dopraviť do cieľa – zdravej prírody.

Obmena: Budeme vymieňať skupinky žiakov i draka freóna.

Na záver akcie sme deťom rozdali krásne nálepky s mottom na bicykli do školy a v rámci environmentálnej výchovy sme žiakom do všetkých tried rozdali koše na triedený odpad.

Organizátor
Partneri