Bezpečné ulice v okolí školy

Nájdite a pomenujte problémy v uliciach okolo školy a iniciujte zmenu.

Najčastejším argumentom rodičov, ktorí vozia svoje deti autom do školy je obava o ich bezpečnosť, kolízie dieťaťa s motorovým vozidlom. Svojim správaním – vozením detí pred vchod do školy – tak následne túto bezpečnosť sami zhoršujú. Dôležitým nástrojom, ktorý však nie je priamo v kompetencii školy, je vytváranie bezpečných ulíc v jej okolí. Zväčša je za dopravný režim, kvalitu a prevedenie ciest či ulíc zodpovedná miestna samospráva – obec či mesto. Častým javom v okolí škôl sú formálne riešenia v podobe dopravného značenia. Jeho rešpektovaním sa už zväčša nikto nezaoberá. Aj riešenia v podobe úprav komunikácií často nahrávajú parkovaniu v okolí školy, ktoré následne generuje ešte viac automobilov. Mnohé školy otvárajú svoje brány zamestnancom školy, najčastejšie samotným učiteľom či vedeniu, ktorí často parkujú priamo pred vchodom do školy.

Cestné komunikácie by mali byť však čo najviac prispôsobené bezpečnému pohybu detí. 

Dieťa, ktoré si za svoj spôsob dopravy do školy zvolilo chôdzu, bicykel či kolobežku by sa nemalo cítiť v ohrození, obec by mala prijať také opatrenia, aby takýchto detí bolo čo najviac. Opatrenia podporujúce nemotorovú dopravu majú pozitívny dopad na dopravné správanie nielen žiakov a rodičov ale aj ostatných obyvateľov. Mnohí z nás už úplne zabudli na to, že cesta v rámci obce sa predsa dá absolvovať aj pešo, na bicykli či kolobežke. Opatrenia upokojujúce dopravu majú okrem pohybu detí aj vplyv na výrazné zvýšenie bezpečnosti starších ľudí či ľudí s obmedzenými pohybovými schopnosťami, znižujú mieru hluku a majú pozitívny vplyv na zbytočné jazdy automobilom.

Komunikácia so samosprávou

 • Škola nemá v správe komunikácie vo svojom okolí, jej zriaďovateľom je však spravidla obec a o požiadavkách v prospech bezpečnosti pohybu žiakov by škola s obcou mala komunikovať.
 • Čo by mesto alebo obec mohli robiť v oblasti mobility si môžete pozrieť v Manuáli dobrej mobility.

Ciele opatrení:

 • Spomaliť motorovú dopravu do cielenej rýchlosti 20-30 km/h pre elimináciu rizík a hluku
 • Znížiť mieru zahltenia priestoru školy a jej okolia automobilmi
 • Umožniť bezpečný pohyb pešo, na bicykli či kolobežke pre všetky vekové skupiny

Cieľom sú bezpečné ulice pre všetkých:

 • Komunikácia s vedením obce, prípadne príslušnou komisiou o požiadavkách regulujúcich dopravu v okolí školy
 • Zriadenie funkčnej zóny 30
 • Použitie dopravných zariadení znižujúcich rýchlosť vozidiel na želanú úroveň
 • Zabránenie parkovania na miestach určených pre peších, najmä chodníkoch, ale aj v priestore školského dvora
 • Vytvorenie miesta pre vystúpenie detí z vozidiel, ktoré nebude pred vchodom do školy
 • Tu nájdete námety pre zmeny, ktoré môžete navrhnúť alebo zrealizovať: Bezpečné ulice v okolí školy-pdf

Využitie dostupných zdrojov:

 • Zapojenie obecnej polície do dohľadu nad bezpečnosťou pohybu detí a dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, najmä parkovania.
 • Participácia na riešeniach so samotnými žiakmi a rodičmi, ktorí vedia identifikovať nebezpečné miesta 
 • Komunikácia riešení smerom k verejnosti s cieľom ich akceptovania a pochopenia

Cyklokoalícia vám veľmi rada pomôže s návrhom opatrení, identifikovaním zdrojov financovania a komunikáciou s miestnou samosprávou.

Na stiahnutie

Bezpečné ulice v okolí školy
Bezpečné ulice v okolí školy
Manuál upokojovania dopravy
Manuál upokojovania dopravy
Manuál pre naštartovanie cyklodopravy
Manuál pre naštartovanie cyklodopravy
Manuál dobrej mobility
Manuál dobrej mobility
Organizátor
Partneri