BANSKÁ BYSTRICA – Základná škola Jozefa Gregora Tajovského – Gaštanová 12, Banská Bystrica

Naši žiaci  sa na hodine technickej výchovy oboznamovali s históriou
konštrukcie bicyklov, učili sa stavbu a funkcie jednotlivých súčastí
dnešných bicyklov ,zopakovali si dopravné značky a riešili dopravné
situácie testovou formou.
Na hodinách výtvarnej  výchovy si navrhovali cyklodresy. Na informatike
pripravovali prezentácie o slávnych cyklistoch pre potreby motivácie na
telesnú výchovu. Našich žiakov potrápila pani učiteľka matematiky v 6.roč. s
príkladmi na výpočty a porovnávanie vzdialeností ktoré prejde chodec a
cyklista v určitom čase. V 7.roč. sa popasovali s kombinatorikou pri
umiestňovaní cyklistov pri pretekoch a farebnosťou dresov. Výpočty zavŕšili
naši deviataci pri obvodoch kruhu a kružnice počítali otáčky kolies bicyklov
s rôznymi priemermi s rôznou dĺžkou trasy.
Žiaci z ŠKD si zasa odskúšali jazdu  zručnosti , no predtým ešte absolvovali
kurz bezpečného správania sa na ceste s poznávaním dopravných značiek.

PS: Naša škola patrí počtom žiakov medzi tie menšie a jej špecifikom je , že
väčšina žiakov je zo sídliska, kde sa škola nachádza, tak do školy chodí
väčšina žiakov pešo. Počas kampane sme zistili, že ak by sme mali vytvorené
vhodné podmienky na uschovanie bicyklov a kolobežiek( napr. vo forme
cyklostojiska) tak by na dopravu do školy využili vo väčšej miere aj tieto
prostriedky.

Organizátor
Partneri